อำนาจหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา มีดังนี้

1.รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบีนยเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:781

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin