จภ.2 (นบ.) ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ“ราชรถยิ้ม” พร้อมจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ทำการในเรือ

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายอำนาจ สอนหมวก ผจภ.2(นบ.) ได้มอบหมาย ให้นายอโนทัย พูลพิพัฒน์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จภ.2(นบ.) ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ“ราชรถยิ้ม” พร้อมจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ทำการในเรือ และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ด้านหลักการเดินเรือเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน ฯ และข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 ราย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้นำการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช้ในการสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือเดินเฉพาะเขต ตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีมาตรฐานในการประเมินผลการสอบอย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ ตามประกาศคณะกรรมการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ ที่ 1/2566 เรื่อง เพิ่มเติมวิธีการสอบความรู้สำหรับผู้ทำการในเรือเดินเฉพาะเขต เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบาย ของโครงการราชรถยิ้ม และโครงการ Quick win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” กรมเจ้าท่า
ทั้งนี้ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่:29 มกราคม 2567

เข้าชม:78

ข้อมูลโดย: adminnonthaburi

แกลเลอรี่